Grundlag for Follow the Women Danmark

Dialog fra cykelsadlen

FTW´s motto i Danmark er ”Dialog fra cykelsadlen”. Hermed signalerer vi at dialog i kombination med det at cykle sammen, er foreningens vigtigste kendemærke.

Cyklen i sig selv er et symbol på frihed. En kvinde med en cykel kan hurtigt og let transportere sig rundt i sit nabolag. Samtidig er den fysiske udfoldelse et symbol på en kropslig frihed. Det er den aktive krop med dens muskler og ben og arme, der bringer cyklen fremad i al offentlighed.

Undertrykkelsen af kvindekroppen har fundet sted og finder stadig sted i mange kulturer – ikke kun gennem krav til kvinders klædedragt, men også ved en række begrænsninger, om hvad kvinder må bruge deres krop til. Store piger og voksne kvinder må fx ikke cykle mange steder i verden. Således bliver det at kunne cykle - og cykle sammen med andre kvinder og tale med andre kvinder under cyklingen, netop et symbol på FTW´s formål om at styrke kvinders handlekraft og selvstændighed. En af FTW´s opgaver i Danmark er at lære kvinder der er opvokset i lande, hvor de ikke måtte cykle, at cykle.

FTW er en kvindeorganisation

FTW er en kvindeorganisation, som ønsker at styrke kvinders initiativ, handlekraft og selvstændighed og dermed indflydelse i det samfund, vi lever i. Vores udgangspunkt er således en erkendelse af, at der ikke er ligestilling mellem mænd og kvinder og at der ikke er lige indflydelsesmuligheder hverken i den vestlige verden og endnu mindre i resten af verden, hvor fattigdom og kvindetrykkende religioner dominerer mange kvinders liv.

FTW er kun for kvinder, fordi vi mener, at kvinder er bedst til at skabe de rammer om aktiviteter, som kan nedbryde de barrierer, der i dag er for et selvstændigt og handlekraftigt kvindeliv. Det betyder ikke, at vi ønsker at isolere os, eller at vi ikke vil samarbejde med mænd eller andre samfundsmæssige institutioner og organisationer for mænd og kvinder. Vi ønsker blot at tage udgangspunkt i den solidaritet blandt kvinder, som vi ved, eksisterer og som vi tror på kan være med til at drive udviklingen frem mod mere fred og forståelse i verden.

Den moderne verden giver kvinder nye muligheder

Heldigvis står vi også overfor et muligt opbrud i den gængse verdensorden, som vi kan udnytte til kvinders fordel. Den stigende globalisering med større og større udbredelse af internationale tv-kanaler og ikke mindst Internet gør, at der er flere muligheder end nogen sinde for at kvinder rundt omkring i verden kan få kendskab til hinandens livsvilkår og muligheder.

Samtidig er der sket en positiv udvikling i kvinders uddannelsesmønster ikke kun i vestlige lande men i hele verden. Det er karakteristisk, at mange kvinder, der har kæmpet sig til selvstændighed og økonomisk uafhængighed, bl.a. ved at få en uddannelse, har en særlig interesse i at være med til at skabe opmærksomhed om andre kvinders vilkår. FTW´s internationale karakter er med til at sikre at kvinder kan inspirere og lære af hinanden og ikke mindst skabe netværk både i cyberspace og i virkeligheden.

Opmærksomhed om hverdagslivet i konfliktramte områder

Der er en tendens til, at der kun er opmærksomhed om konfliktramte områder, når der sker voldsomme ting, som invasioner og direkte krigshandlinger. FTW vil skabe opmærksomhed om, hvordan hverdagslivet for kvinder og børn altid er påvirket i konfliktområder.  En del af FTW´s internationale aktiviteter har i flere år arrangeret cykelløb i Mellemøsten i samarbejde med lokale grupper, fx ungdomsgrupper eller kvindegrupper. På dette kvindecykelløb får deltagerne således mulighed for med deres egne øjne og i dialog med de andre deltagere fra regionen og fra andre lande, at få et indtryk af forholdene i regionen. Videreformidlingen af disse erfaringer er et vigtigt formål med cykelløbet.

At fremme dialogen i fredsprocessen i Mellemøsten

FTW ønsker at fremme dialogen i fredsprocessen i Mellemøsten. Vi tror på, at dialogen uanset hvor vanskelige vilkår den har i dag, er den eneste vej frem mod fred, og vi vil fremme dialogen i fredsprocessen, hvor vi end befinder os i Danmark eller ude i verden.

At fremme dialogen i fredsprocessen vil sige, at vi forsøger at danne netværk med fredselskende kræfter fra begge sider. Vi vil forsøge at bringe israelske kvinder, der ønsker fred sammen med arabiske kvinder, også selvom det er svært og der er meget had imellem dem.

At fremme dialogen i fredsprocessen vil også sige, at man ignorerer eller afviser aktivt unuancerede fjendebilleder og forsøger at se aktuelle spørgsmål både fra et israelsk og et arabisk perspektiv, også selvom magtforholdene umiddelbart ser meget ulige ud.

At fremme dialogen i fredsprocessen vil sige, at man forsøger at rejse en dialog om, hvilke handlinger, der skal til for at de modstridende parter kan påbegynde en forpligtende fredsproces fx ved at opfordre til at FN-resolutioner og menneskerettigheder overholdes, at spørge til de demokratiske institutioner og hvordan disse kan udvikles, drøfte mulighederne for ikke-voldelige aktionsmuligheder og mange andre lignende spørgsmål.

At fremme dialogen i fredsprocessen vil ikke mindst sige at være så velinformeret om de historiske kendsgerninger og de forhold, der har næret konflikten i Mellemøsten og dermed forsøge at sætte sig udover den retorik, som parterne bruger mod hinanden. At kunne gennemskue retorik og se konflikterne fra alle de berørte parters side, samtidig med at man viser sin solidaritet og forståelse med de mennesker, konflikten rammer, er en balancegang, som kræver tålmodighed og visdom.