Vedtægter for Follow the Women – Denmark
Opdateret efter generalforsamlingen maj 2018

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Follow the Women – Denmark og dens hjemsted er i Danmark med primær tilknytning til København

§ 2. Foreningens formål:

Formålet for Follow the Women i Danmark er

 • At styrke kvinders initiativ, handlekraft og selvstændighed

 • At skabe gensidig inspiration, forståelse og netværk mellem kvinder i hele verden

 • At skabe opmærksomhed om hverdagslivet for kvinder og børn i konfliktramte områder

 • At fremme dialogen i fredsprocessen i Mellemøsten og andre konfliktramte områder

 • At sætte fokus på overholdelse af FN resolutioner og menneskerettigheder i Mellemøsten og andre konfliktramte områder

§ 3. Medlemmer:

Som medlem af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål. Man kan optages som henholdsvis fuldt medlem eller som støttemedlem.

Definition af støttemedlem

Et støttemedlem er en person (mand eller kvinde), der ønsker at støtte Follow the Women Danmark og foreningens aktiviteter. 

Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, kan ikke deltage i den årlige cykeltur og inviteres ikke til at blive medlem af Groupcare. Støttemedlemmer er dog velkomne til at deltage i foreningens aktiviteter og arrangementer. 

Kvindelige støttemedlemmer kan til enhver tid vælge at blive almindeligt medlem.

§ 4. Kontingent:

Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentets størrelse er det samme, hvad enten man er fuldt medlem eller støttemedlem

§ 4A. Aktiver:

Adgang til foreningens aktiver (bankkonti) har alene kassereren samt forkvinden.

§ 4B. Tegningsberettigede:

Den af generalforsamlingen udpegede forkvinde er tegningsberettiget.

§ 5. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er 1. januar  til 31. december. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år på Generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent samt referent

 2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsensberetning for det foregående år

 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab samt budget for det kommende år

 4. Fremlæggelse af aktivitetsplan for det kommende år.

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Fastsættelse af kontingent.

 7. Valg af Bestyrelsen

 8. Valg af Forkvinde

 9. Valg af intern revisor og suppleant

 10. Evt

§ 8. Stemmeret og afstemning:

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Eventuelle vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, jf. § 11.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Foreningens ledelse:

Foreningens daglige ledelse herunder den daglige økonomiske ledelse, varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Generalforsamlingen vælger en revisor for 1 år ad gangen.

Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter: en til bestyrelsen samt en til den interne revisor. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

For at være valgbar, skal den person, der ønsker at blive valgt, være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den pågældende, hvori denne tilkendegiver at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte.

§ 11. Opløsning/ændring af formåls paragraf:

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Beslutningen kan træffes ved 2/3 flertal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud et formål, der er i overensstemmelse med foreningens formål. Dette formål vedtages af den opløsende generalforsamling.

 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2018